Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 3/III/2011/ZIS

Wykonanie mobilnych nośników reklamowych na potrzeby promocji projektu ?Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie. Znak sprawy 3/III/2011/ZIS. 

ZIS/R/0015/11/NZ/RZA/560                                                                  Kraków, dnia 17.03.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie mobilnych nośników reklamowych na potrzeby promocji projektu „Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie. Znak sprawy 3/III/2011/ZIS.

 

 

 

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 22.46.20.00-6; 35.82.10.00-5; 39.52.25.30-1

Termin realizacji: do dnia 12.04.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2:            AVIOTEX KKC Spółka z o.o., ul. Zegrzyńska 6, 05-119 Legionowo

Cena (po poprawieniu omyłki): 5.781,00 złotych brutto

  


  


Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta 1. MITKO Spółka z o.o., os. 1 Maja 16G, 44-304 Wodzisław Śląski

Otrzymana punktacja: 90,04 pkt             

Oferta 2. AVIOTEX KKC Spółka z o.o., ul. Zegrzyńska 6, 05-119 Legionowo

Otrzymana punktacja: 100 pkt              

Oferta 3. Agencja Reklamowa DOMENA Spółka z o.o., ul. Józefińska 21/1, 30-529 Kraków

Otrzymana punktacja: 64,38 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.