Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 28/X/2010/ZIS

Wykonanie remontu dachu budynku administracyjno-biurowego i budynku szatni piłkarskiej oraz renowacji ogrodzenia obiektów WKS WAWEL w Krakowie. Znak sprawy 28/X/2010/ZIS.

ZIS/R/0249/10/NZ/RZA/3035 Kraków, dnia 15.11.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie remontu dachu budynku administracyjno-biurowego i budynku szatni piłkarskiej oraz renowacji ogrodzenia obiektów WKS WAWEL w Krakowie. Znak sprawy 28/X/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1
Termin realizacji: do dnia 30.11.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 2: Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Robert Dudek
32-432 Pcim Nr 316
Cena wybranej oferty: 77.505,33 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1 SPA VOYAGE Spółka z o.o., 26-021 Daleszyce, Mójcza 25
Otrzymana punktacja: 99,43 pkt.
Oferta 2 Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Robert Dudek, 32-432 Pcim Nr 316
Otrzymana punktacja: 100 pkt.


Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.