Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 25/IX/2010/ZIS

Ułożenie płyt betonowych umożliwiających dojazd do przystani Yacht Klubu Polskiego - os. Mogiła w Krakowie. Znak sprawy 25/IX/2010/ZIS.

ZIS/R/0202/10/NZ/RZA/2923 Kraków, dnia 29.10.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Ułożenie płyt betonowych umożliwiających dojazd do przystani Yacht Klubu Polskiego - os. Mogiła w Krakowie. Znak sprawy 25/IX/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7; 45.23.32.26-9
Termin realizacji: do dnia 29.11.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 2: KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Cena wybranej oferty: 292.991,14 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1 PPUH „MEGBUD" K. Cetnar, 33-100 Tarnów, ul. Żwirowa 16
Otrzymana punktacja: 47,04 pkt.
Oferta 2 KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Otrzymana punktacja: 100 pkt.
Oferta 3 FUH „SŁAWPOL" S. Baran, 30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2
Otrzymana punktacja: 80,18 pkt.


Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.