Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 22/X/2010/ZIS

Kampania promocyjna imprez sportowych w ramach projektu "Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie wizerunku i promocja Małopolski na arenie międzynarodowej poprzez najciekawsze wydarzenia sportowe". Znak sprawy 22/X/2010/ZIS.

ZIS/R/0243/10/NZ/RZA/2912 Kraków, dnia 28.10.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Kampania promocyjna imprez sportowych w ramach projektu "Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie wizerunku i promocja Małopolski na arenie międzynarodowej poprzez najciekawsze wydarzenia sportowe". Znak sprawy 22/X/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.34.10.00-6
Termin realizacji: od dnia 01.11.2010 roku do dnia 30.11.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1: CITY SERVICE Spółka Jawna, 30-653 Kraków, ul. W. Sławka 3
Cena wybranej oferty: 52.000,00 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: CITY SERVICE Spółka Jawna, 30-653 Kraków, ul. W. Sławka 3
Otrzymana punktacja: 100 pkt.


Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiado-mieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.