Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 21/IX/2010/ZIS

Hala 100-lecia KS CRACOVIA wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych ? roboty ziemne oraz wykonanie kanału dla węzła CO. Znak sprawy 21/IX/2010/ZIS.

ZIS/R/0198/10/NZ/RZA/2710 Kraków, dnia 12.10.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Hala 100-lecia KS CRACOVIA wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych - roboty ziemne oraz wykonanie kanału dla węzła CO. Znak sprawy 21/IX/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.00-0
Termin realizacji: do dnia 29.11.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1: KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Cena wybranej oferty: 72.943,24 złote brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Otrzymana punktacja: 100 pkt.


Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.