Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 20/XII/2010/ZIS

Dostawa samochodu osobowego dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - numer sprawy 20/XII/2010/ZIS.

ZIS/R/0296/10/NZ/RZA/3339 Kraków, dnia 17.12.2010 r.

Dotyczy: Dostawa samochodu osobowego dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - numer sprawy 20/XII/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 34.10.00.00-1
Termin realizacji: do 5 dni od podpisania umowy.
Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 2: INTERAUTO, ul. Kocmyrzowska 1 A, 31-831 Kraków
Cena wybranej oferty: 53.900,00 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1. SKODA REXAUTO Spółka z o.o., ul. Sikorskiego 49 B, 35-304 Rzeszów
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona
Oferta 2. INTERAUTO, ul. Kocmyrzowska 1 A, 31-831 Kraków
Otrzymana punktacja: 100 pkt
Oferta 3. AUTO BĄCZEK SKODA, ul. Gumniska 36, 33-100 Tarnów
Otrzymana punktacja: 91,51 pkt

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.