Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 2/III/2011/ZIS

Wykonanie publikacji na potrzeby promocji projektu ?Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie.
ZIS/R/0014/11/NZ/RZA/632                                                                      Kraków, dnia 22.03.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie publikacji na potrzeby promocji projektu „Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie.
Znak sprawy 2/III/2011/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 22.12.00.00-7; 22.14.00.00-3; 22.15.00.00-6; 22.11.43.00-5
Termin realizacji: do dnia 12.04.2011 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.


Wybrano ofertę nr 4: PPHU OPAK Marek Niewiński, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Okrężna 17
                              Cena: 20.000,00 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta nr 1: 62,70 pkt
Agencja Promocji Miast i Regionów Spółka z o.o., 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Oferta nr 2: 81,30 pkt
PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka jawna, 71-062 Szczecin, al. Piastów 42

Oferta nr 3: oferta odrzucona
Agencja M Promotion Spółka z o.o., 00-344 Warszawa, ul. Dobra 27 lok. 7

Oferta nr 4: 100 pkt
PPHU OPAK Marek Niewiński, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Okrężna 17

Oferta nr 5: 52,95 pkt
Agencja Reklamowo-Wydawnicza FLESZ R.Lasecki, G.Putkiewicz, 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 34

Oferta nr 6: 60,85 pkt
JMP Jarosław Piskorz, 31-980 Kraków, ul. Zagłoby 11/1

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z za-chowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.