Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 19/VI/2011/ZIS

Organizacja etapu i mety 68 Tour de Pologne w Krakowie. Sprawa numer: 19/VI/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0091/11/NZ/RZA/1502                                                           Kraków, dnia 05.07.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja etapu i mety 68 Tour de Pologne w Krakowie. Znak sprawy 19/VI/2011/ZIS.

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 92.62.20.00-7

Termin realizacji: 06.08.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1: ORIENTEERING Rafał Świątkowski, ul. PCK 1/12, 37-400 Nisko

Cena:                       58.455,57 złotych brutto

   

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta nr 1:  ORIENTEERING Rafał Świątkowski, ul. PCK 1/12, 37-400 Nisko

Otrzymana punktacja: 100 pkt


 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z za-chowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.