Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 18/XI/2011/ZIS

Modernizacja oświetlenia KS ZWIERZYNIECKI przy ul. Na Błoniach 1 w Krakowie - etap 1: dostawa masztów oświetleniowych wraz z oprawami. Znak sprawy: 18/XI/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0186/11/NZ/RZA/2855                                                          Kraków, dnia 08.12.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Modernizacja oświetlenia KS ZWIERZYNIECKI przy ul. Na Błoniach 1 w Krakowie - etap 1: dostawa masztów oświetleniowych wraz z oprawami. Znak sprawy: 18/XI/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.21.22.50-6; 31.22.30.00-5

Termin realizacji: do dnia 19.12.2011 roku

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1:    DYNAMIK Spółka z o.o., 30-732 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 6

Cena wybranej oferty:  86.379,78 złotych brutto

 


Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: DYNAMIK Spółka z o.o., 30-732 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 6

                Otrzymana punktacja: 100 pkt       

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomie-niu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.