Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 18/VI/2011/ZIS

Wykonanie systemu identyfikacji graficznej na potrzeby promocji projektu "PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa. Sprawa numer: 18/VI/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0090/11/NZ/RZA/1500                                                        Kraków, dnia 05.07.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie systemu identyfikacji graficznej na potrzeby promocji projektu "PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa. Znak sprawy 18/VI/2011/ZIS.

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.82.25.00-7

Termin realizacji: do dnia 29.08.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1:     JMP Design Jarosław Piskorz, ul. Zagłoby 11/1, 31-980 Kraków

Cena wybranej oferty:   5.473,50 złote brutto

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:  JMP Design Jarosław Piskorz, ul. Zagłoby 11/1, 31-980 Kraków

               Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 2:  PAPAJASTUDIO, ul. Kawiory 37/11, 30-055 Kraków

               Otrzymana punktacja: 16,48 pkt

Oferta 3:   EVERGREEN, Al. Beliny Prażmowskiego 53/5, 31-514 Kraków

               Otrzymana punktacja: 85,43 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z za-chowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.