Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 18/IX/2010/ZIS

Budowa boiska sporto-wego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 68 - ul. Porzeczkowa w Krakowie. Znak sprawy 18/IX/2010/ZIS.

ZIS/R/0205/10/NZ/RZA/2663 Kraków, dnia 07.10.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa boiska sporto-wego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 68 - ul. Porzeczkowa w Krakowie. Znak sprawy 18/IX/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1
Termin realizacji: do dnia 29.11.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 2: InterHall Spółka z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6
Cena wybranej oferty: 409.010,78 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1 PW GRETASPORT Ilona Stańczyk, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2
Otrzymana punktacja: 91,11 pkt.
Oferta 2 INTERHALL Spółka z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6
Otrzymana punktacja: 100 pkt.
Oferta 3 PANPRO SPORT P. Prokopczuk, M. Markowski Sp. j., 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 8
Otrzymana punktacja: 98,38 pkt.
Oferta 4 Zakład Projektowo-Usługowy RADIX Spółka z o.o., 31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 15
Otrzymana punktacja: 84,45 pkt.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.