Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 17/VI/2010/ZIS

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 34 ? ul. Urzędnicza 65 w Krakowie. Numer sprawy 17/VI/2010/ZIS.

ZIS/R/0110/10/NZ/RZA/1974 Kraków, dnia 29.07.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 34 - ul. Urzędnicza 65 w Krakowie. Numer sprawy 17/VI/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4
Termin realizacji: do dnia 30.09.2010 r
Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego 1 oferta została wycofana przed otwarciem na wniosek Wykonawcy, odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.
Wybrano ofertę nr 5: SAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Józef Paryl
32-420 Wiśniowa, Węglówka 72
Cena wybranej oferty: 1.071.330,84 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1 PANORAMA II Spółka z o.o., 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73
Oferta wycofana
Oferta 2 MASTERS S.A., 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 21
Otrzymana punktacja 97,77 pkt
Oferta 3: KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Otrzymana punktacja 94,02 pkt
Oferta 4: Firma Projektowo-Budowlana LEGUTKI i KRASOŃ A.Legutki, H.Krasoń Sp.j., 31-216 Kraków, ul. Syreny 7
Otrzymana punktacja 93,88pkt
Oferta 5: SAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Józef Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72
Otrzymana punktacja 100 pkt
Oferta 6: BUJAKOWSKI Spółka z o.o., 30-654 Kraków, ul. Wspólna 13
Oferta odrzucona

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.