Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 16/VI/2010/ZIS

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko ORLIK 2012? ? ul. Forteczna 47 w Krakowie. Numer sprawy 16/VI/2010/ZIS.

ZIS/R/0109/10/NZ/RZA/1917 Kraków, dnia 26.07.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012" - ul. Forteczna 47 w Krakowie. Numer sprawy 16/VI/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4
Termin realizacji: do dnia 30.09.2010 r
Liczba otrzymanych ofert: 7, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.
Wybrano ofertę nr 6: Firma Projektowo-Budowlana LEGUTKI i KRASOŃ A.Legutki, H.Krasoń Sp.j.
31-216 Kraków, ul. Syreny 7
Cena wybranej oferty: 1.257.617,21 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1 PANORAMA II Spółka z o.o., 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73
Otrzymana punktacja 96,11 pkt
Oferta 2 MASTERS S.A., 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 21
Otrzymana punktacja 88,26 pkt
Oferta 3 KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Otrzymana punktacja 86,89 pkt
Oferta 4 Firma Usługowo-Handlowa SŁAWPOL S. Baran, 30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2
Otrzymana punktacja 87,30 pkt
Oferta 5 SAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Józef Paryl,, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 7
Otrzymana punktacja 94,80pkt
Oferta 6 Firma Projektowo-Budowlana LEGUTKI i KRASOŃ A.Legutki, H.Krasoń Sp.j.
31-216 Kraków, ul. Syreny 7
Otrzymana punktacja 100 pkt
Oferta 7: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Spółka z o.o.,
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21
Otrzymana punktacja 99,44 pkt


Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.