Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 15/X/2011/ZIS

Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 97 - ul. Judyma 10 w Krakowie. Znak sprawy 15/X/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0162/11/NZ/RZA/2740                                                                   Kraków, dnia 25.11.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 97 - ul. Judyma 10 w Krakowie. Znak sprawy 15/X/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.90-5

Termin realizacji: do dnia 09.12.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1: KAZIMIERZ HARAS, 30-498 Kraków, ul. Maklakiewicza 10

Cena wybranej oferty:  108.972,82 złote brutto

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: KAZIMIERZ HARAS, 30-498 Kraków, ul. Maklakiewicza 10

otrzymana punktacja 100 pkt

 

Oferta 2: PAGRO Firma Brukarsko-Drogowa PHU Sp. z o.o., 31-436 Kraków, ul. Trębacza 12

otrzymana punktacja 72,76 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu  z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.