Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 15/VI/2011/ZIS

Adaptacja ?Projektu typowego dla Orlika" dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwo-dzie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu ?Moje boisko - ORLIK 2012" na obiekcie Klubu Środowiskowego Olszanica - ul. Ko-rzeniaka w Krakowie wraz z uzyskaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji. Sprawa numer: 15/VI/2011/ZIS

 

ZIS/R/0086/11/NZ/RZA/1475                                                        Kraków, dnia 01.07.2011 r.

 

Dotyczy: Adaptacja „Projektu typowego dla Orlika" dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwo-dzie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012" na obiekcie Klubu Środowiskowego Olszanica - ul. Ko-rzeniaka w Krakowie wraz z uzyskaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji. Znak sprawy 15/VI/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 30.11.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:     BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa

                                   30-071 Kraków, ul. Skarbińskiego 10/52

Cena wybranej oferty:  17.500,00 złotych brutto


Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:  BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa

               30-071 Kraków, ul. Skarbińskiego 10/52

               Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 2:  Pracownia Architektoniczno-Projektowa AM-93 M. Aleksandrowicz

               31-344 Kraków, ul. Ojcowska 90                

               Otrzymana punktacja: 21,89 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.