Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 14/VII/2010/ZIS

ZIS/R/0136/10/NZ/RZA/2128 Kraków, dnia 12.08.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa boiska sporto-wego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bardosa w Krakowie. Znak sprawy 14/VII/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1
Termin realizacji: do dnia 15.10.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

Cena wybranej oferty: 375.715,21 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2
Otrzymana punktacja: 100 pkt.


Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.