Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 14/VI/2011/ZIS

Wykonanie robót budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 88 - os. Szklane Domy 2 w Krakowie (etap II): Część 1: Budowa ogrodzenia, piłkochwytów, oświetlenia, trybun i CTTV wraz z zielenią, chodnikami i placem poza obrębem boiska; Część 2: Adaptacja pomieszczeń przyziemia na szatnie wraz z instalacjami elektrycznymi. Znak sprawy 14/VI/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0085/11/NZ/RZA/2084                                                          Kraków, dnia 05.09.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie robót budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 88 - os. Szklane Domy 2 w Krakowie (etap II): Część 1: Budowa ogrodzenia, piłkochwytów, oświetlenia, trybun i CTTV wraz z zielenią, chodnikami i placem poza obrębem boiska; Część 2: Adaptacja pomieszczeń przyziemia na szatnie wraz z instalacjami elektrycznymi. Znak sprawy 14/VI/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1  

Termin realizacji: Część 1 - do 3 m-cy od podpisania umowy; część 2 - do 4 m-cy od podpisania umowy

Liczba otrzymanych ofert: 5 (w tym na część 1: 4 oferty, na część 2: 5 ofert), z czego odrzucono/ wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wykaz złożonych ofert:

Oferta 1: GIPS-BUD s.c. Stanisław & Tomasz Piwowar, ul. Wyżynna 16a, 30-617 Kraków

Oferta 2: Jawor Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor, ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko

Oferta 3: DROMOT Spółka z o.o., ul. Bielska 32, 43-200 Pszczyna

Oferta 4: PRIiB HALUX Sp. z o.o., ul. Zabłocie 21, 30-701 Kraków

Oferta 5: KRISBUD Spółka z o.o., ul. 22 Lipca 58, 32-540 Trzebinia

 

Część 1

Wybrano ofertę nr 5:    KRISBUD Spółka z o.o., ul. 22 Lipca 58, 32-540 Trzebinia

Cena wybranej oferty: 478.232,49 złote brutto.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 2: Jawor Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor - otrzymana punktacja: 71,44 pkt

Oferta 3: DROMOT Spółka z o.o. - otrzymana punktacja: 95,07 pkt

Oferta 4: PRIiB HALUX Sp. z o.o. - oferta odrzucona

Oferta 5: KRISBUD Spółka z o.o. - otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 1.


Część 2

Wybrano ofertę nr 5:    KRISBUD Spółka z o.o., ul. 22 Lipca 58, 32-540 Trzebinia

Cena wybranej oferty: 224.706,13 złotych brutto.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: GIPS-BUD s.c. Stanisław & Tomasz Piwowar - otrzymana punktacja: 93,63 pkt

Oferta 2: Jawor Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor - otrzymana punktacja: 98,08 pkt

Oferta 3: DROMOT Spółka z o.o. - otrzymana punktacja: 79,72 pkt

Oferta 4: PRIiB HALUX Sp. z o.o. - oferta odrzucona

Oferta 5: KRISBUD Spółka z o.o. - otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą)  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 2.Umowy zostaną zawarte w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.