Wybór oferty najkorzystniejszej. sprawa numer: 14/VI/2010/ZIS

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 40 ? ul. Pszczelna 13 w Krakowie. Numer sprawy 14/VI/2010/ZIS.

ZIS/R/0107/10/NZ/RZA/1888 Kraków, dnia 23.07.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 40 - ul. Pszczelna 13 w Krakowie. Numer sprawy 14/VI/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4
Termin realizacji: do dnia 30.09.2010 r
Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.
Wybrano ofertę nr 3: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Spółka z o.o., 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21
Cena wybranej oferty: 1.168.467,36 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1 Firma Projektowo-Budowlana LEGUTKI i KRASOŃ A.Legutki, H.Krasoń Sp.j.
31-216 Kraków, ul. Syreny 7
Oferta odrzucona
Oferta 2 KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Otrzymana punktacja 89,93 pkt
Oferta 3: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Spółka z o.o., ul. Zabłocie 21, 30-701 Kraków
Otrzymana punktacja 100 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.