Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 14/III/2011/ZIS

Wypożyczenie namiotów na X Cracovia Maraton 2011. Znak sprawy 14/III/2011/ZIS.

ZIS/R/0026/11/NZ/RZA/797                                                                          Kraków, dnia 05.04.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wypożyczenie namiotów na X Cracovia Maraton 2011.
Znak sprawy 14/III/2011/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 79.95.60.00-0
Termin realizacji: 14 - 17.04.2011 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.


Wybrano ofertę nr 2: Namioty i Hale Schurf Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 6
Cena: 70.602,00 złote brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1. HALTEC Hale Sp. z o.o., 62-052 Komorniki ul. Fabianowska 151/153
Otrzymana punktacja: 49,19 pkt

Oferta 2. Namioty i Hale Schurf Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 6
Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 3. FUH TOMEK s.c., T. Kobylarczyk, M. Kobylarczyk, 32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 6/52
Otrzymana punktacja: 60,60 pkt

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z za-chowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.