Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 12/VI/2010/ZIS

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko ORLIK 2012? ? przy ul. Lipskiej-Myśliwskiej w Krakowie. Numer sprawy 12/VI/2010/ZIS.

ZIS/R/0105/10/NZ/RZA/1979 Kraków, dnia 30.07.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012" - przy ul. Lipskiej-Myśliwskiej w Krakowie. Numer sprawy 12/VI/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4
Termin realizacji: do dnia 30.09.2010 r
Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 5: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Spółka z o.o.,
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21
Cena wybranej oferty: 1.138.418,50 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1 PANORAMA II Spółka z o.o., 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73
Otrzymana punktacja 94,25 pkt
Oferta 2 MASTERS S.A., 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 21
Otrzymana punktacja 94,92 pkt
Oferta 3 POLCOURT S.A. 01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7
Otrzymana punktacja 81,68 pkt
Oferta 4 SAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Józef Paryl,, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 7
Otrzymana punktacja 88,22pkt
Oferta 5: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Spółka z o.o.,
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21
Otrzymana punktacja 100 pkt


Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.