Wybór oferty najkorzystniejszej. sprawa numer: 11/VI/2010/ZIS

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ? ul. Na Błonie 15b w Krakowie. Numer sprawy 11/VI/2010/ZIS

ZIS/R/0104/10/NZ/RZA/1893 Kraków, dnia 23.07.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - ul. Na Błonie 15b w Krakowie. Numer sprawy 11/VI/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4
Termin realizacji: do dnia 30.09.2010 r
Liczba otrzymanych ofert: 8, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.
Wybrano ofertę nr 7: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Spółka z o.o., 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21
Cena wybranej oferty: 1.009.701,51 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1 PANORAMA II Spółka z o.o., 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73
Otrzymana punktacja 85,37 pkt
Oferta 2 POLCOURT S.A., 01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7
Otrzymana punktacja 84,80 pkt
Oferta 3 MASTERS S.A., 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 21
Otrzymana punktacja 91,15 pkt
Oferta 4 SPA VOYAGE Spółka z o.o., 26-021 Daleszyce, Mójcza 25
Otrzymana punktacja 81,66 pkt
Oferta 5 Firma Projektowo-Budowlana LEGUTKI i KRASOŃ A.Legutki, H.Krasoń Sp.j.
31-216 Kraków, ul. Syreny 7
Otrzymana punktacja 74,23 pkt
Oferta 6 KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Otrzymana punktacja 93,71 pkt
Oferta 7: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Spółka z o.o., ul. Zabłocie 21, 30-701 Kraków
Otrzymana punktacja 100 pkt
Oferta 8 SAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Józef Paryl,, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 7
Otrzymana punktacja 88,00 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.