Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 11/IX/2011/ZIS

Rozbiórka nawierzchni stadionu WKS WAWEL - ul. Podchorążych 3 w Krakowie. Znak sprawy 11/IX/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0140/11/NZ/RZA/2387                                                                  Kraków, dnia 10.10.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Rozbiórka nawierzchni stadionu WKS WAWEL - ul. Podchorążych 3 w Krakowie. Znak sprawy 11/IX/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1; 45.11.27.20-8

Termin realizacji: do dnia 30.11.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2: Przedsiębiorstwo ERGAL-S, 31-978 Kraków, ul. Wiśniowieckiego 11

Cena wybranej oferty:  101.041,42 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: KERRE Mirosław Chmiel, 32-420 Gdów, Liplas 35

                Otrzymana punktacja: 65,91 pkt       

 

Oferta 2: Przedsiębiorstwo ERGAL-S, 31-978 Kraków, ul. Wiśniowieckiego 11

                Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Oferta 3: EVERSPORT Spółka z o.o., 01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 39

                Otrzymana punktacja: 37,59 pkt

 

Oferta 4: HONESTA Spółka z o.o., 31-036 Kraków, ul. Halicka 10/11

                Otrzymana punktacja: 56,82 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu  z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.