Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 10/XII/2011/ZIS

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu "PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa. Znak sprawy 10/XII/2011/ZIS

  

ZIS/R/0194/11/NZ/RZA/2925                                                        Kraków, dnia 15.12.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu "PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa. Znak sprawy 10/XII/2011/ZIS.

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 22.46.20.00-6; 39.29.41.00-0

Termin realizacji: do dnia 23.12.2011 roku

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1:    EVERGREEN, 31-514 Kraków, Al. Beliny Prażmowskiego 53/5

Cena wybranej oferty:  49.815,00 złotych brutto


Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ         i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: EVERGREEN, 31-514 Kraków, Al. Beliny Prażmowskiego 53/5

                Otrzymana punktacja: 100 pkt       

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomie-niu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.