Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 10/XI/2011/ZIS

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia do ochrony sieci firmowej. Numer sprawy 10/XI/2011/ZIS.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia do ochrony sieci firmowej. Numer sprawy 10/XI/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPostępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

30.20.00.00-1; 30.21.30.00-5; 30.23.13.00-0; 48.00.00.00-8; 32.42.00.00-3  

Termin realizacji: do dnia 12.12.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4 (w tym na część 1: 2 oferty, na część 2: 3 oferty), z czego odrzucono/ wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wykaz złożonych ofert:

Oferta 1. NCI NS-Media Tomasz Strachanowski, 33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Brygady 4/4

Oferta 2. SUNTAR Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5b

    Oferta 3. NETWORKERS. PL  Sp. z o.o., 30-046 Kraków, ul. Konarskiego 44 lok. 7

Oferta 4. ESC S.A., 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 19

 

Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Wybrano ofertę nr 4:   ESC S.A., 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 19

Cena wybranej oferty: 95.079,00 złotych brutto.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

ESC S.A., 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 19

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

SUNTAR Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5b

Otrzymana punktacja: 91,63 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 1.

 

Część 2: Dostawa urządzenia do ochrony sieci firmowej

Wybrano ofertę nr 2:  SUNTAR Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5b

Cena wybranej oferty: 18.200,00 złotych brutto.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

SUNTAR Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5b

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

NCI NS-Media Tomasz Strachanowski, 33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Brygady 4/4

Otrzymana punktacja: 99,63 pkt

    

NETWORKERS.PL Sp. z o.o., 30-046 Kraków, ul. Konarskiego 44 lok. 7

Otrzymana punktacja: 90,55 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu                w zakresie części 2.

 


Umowy zostaną zawarte w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.