Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 10/IX/2011/ZIS

Budowa przystanków tramwaju wodnego przy ul. Paulińskiej i ul. Flisackiej w ramach zadania Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie Znak sprawy 10/IX/2011/ZIS.

 


ZIS/R/0138/11/NZ/RZA/2313
                                                         Kraków, dnia 30.09.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa przystanków tramwaju wodnego przy ul. Paulińskiej i ul. Flisackiej w ramach zadania Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie Znak sprawy 10/IX/2011/ZIS.

 

 

 

Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 45.24.00.00-1; 45.21.33.40-8

Termin realizacji: do dnia 30.11.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.
 

 

Wybrano ofertę nr 1: ADMIRAŁ Sp. j Krystian Przewłocki,

                              31-068 Kraków, ul. Stradomska 23

Cena:                      158.907,73 złotych brutto

  

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta nr 1: 

ADMIRAŁ Sp. jawna Krystian Przewłocki

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.