Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 1/X/2010/ZIS

Przebudowa zespołu pomieszczeń na Salę Odnowy Biologicznej przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie. Numer sprawy 1/X/2010/ZIS.

ZIS/R/0211/10/NZ/AMA/2924 Kraków, dnia 29.10.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Przebudowa zespołu pomieszczeń na Salę Odnowy Biologicznej przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie. Numer sprawy 1/X/2010/ZIS.

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8; 45.31.00.00-3; 45.33.24.00-7; 45.45.30.00-7; 45.42.11.00-5
Termin realizacji: do dnia 30.11.2010 roku

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1:

Krisbud Sp. z o.o.
32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Cena wybranej oferty: 985.284,36 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1
KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Otrzymana punktacja 100,00
Oferta 2
Firma „Atest-Bud" Janusz Kochański, Roland Kochański Spółka Jawna
32-400 Myślenice, ul. Pardyaka 11a
Otrzymana punktacja 82,28

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.