Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 1/III/2011/ZIS

Organizacja X Cracovia Maraton 2011

ZIS/R/0013/11/NZ/RZA/538                                                                                                 Kraków, dnia 16.03.2011 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja X Cracovia Maraton 2011. Znak sprawy 1/III/2011/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7
Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 17.04.2011 roku (impreza odbędzie się w dniach 16-17.04.2011 roku).
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1: ORIENTEERING Rafał Świątkowski, 37-400 Nisko, ul. PCK 1/12
Cena wybranej oferty: 219.997,08 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1: ORIENTEERING Rafał Świątkowski, 37-400 Nisko, ul. PCK 1/12
Otrzymana punktacja: 100 pkt

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.