Wybór oferty najkorzystniejszej NZ.273.190.2017.RZA

Dotyczy: Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8; 45.21.22.21-1; 45.21.22.20-4; 77.31.00.00-6

Termin realizacji: do dnia 29.06.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 30;
  3. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10.

 

Wybrano ofertę nr 2:  Konsorcjum:

                                   Firma FRANCUZ Bogdan Francuz Bogdan, 32-100 Proszowice, Żębocin 24A

                                   PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

                                   32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

                                   cena: 402.375,21 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 50

                Otrzymana punktacja – łącznie 96,81 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   56,81 pkt,

                Kryterium 2:   30 pkt

                Kryterium 3:   10 pkt

 

Oferta 2: Konsorcjum:

                Firma FRANCUZ Bogdan Francuz Bogdan, 32-100 Proszowice, Żębocin 24A

                PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

                32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60 pkt,

                Kryterium 2:   30 pkt

                Kryterium 3:   10 pkt

                                              

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.