Wybór oferty najkorzystniejszej NZ.273.176.2017.AMA

Dotyczy: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boisko przy XI Liceum Ogólnokształcącym, os. Teatralne 33 - w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.23.61.19-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 30.11.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 20.

 

Wybrano ofertę nr 2: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 50

                                  cena: 399.900,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Konsorcjum:

                Firma FRANCUZ Bogdan Francuz Bogdan, 32-100 Proszowice, Żębocin 24A

                PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

                32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

                Otrzymana punktacja – łącznie 93,33 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   53,33 pkt,

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt,

 

Oferta 2: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 50

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60 pkt,

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt,

                                              

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.