Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer NZ.273.71.2012.AMA

Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni, siłowni i urządzeń rekreacyjnych oraz toru do jazdy na rolkach wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8 w Krakowie. Etap I: Budowa boisk i bieżni z torem do jazdy na rolkach. Znak sprawy: NZ.273.71.2012.AMA.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4.

 

Termin realizacji: do dnia 30.09.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 8, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 5 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 6:                

GARDENIA Sport Sp. z o.o.

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

 

Cena wybranej oferty:  1.051.420,92 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

100,00 pkt otrzymała oferta nr 6 GARDENIA Sport Sp. z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

 

99,65 pkt otrzymała oferta nr 5 POLCOURT Spółka Akcyjna, 01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7

 

98,37 pkt otrzymała oferta nr 1 KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.