Wybór najkorzystniejszej oferty . Sprawa numer NZ.273.51.2014.AMA

Wymiana sztucznej trawy wraz z granulatem gumowym oraz piaskiem kwarcowym na boisku KS Clepardia przy ul. Mackiewicza 14 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.51.2014.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

 

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia: 20.06.2014 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1:

INTERHALL Sp. z o.o. 40-144 Katowice ul. Józefowska 6

 

Cena oferty: 399.767,63 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1: INTERHALL Sp. z o.o. 40-144 Katowice ul. Józefowska 6

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17

Otrzymana punktacja: 83,77 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez INTERHALL Sp. z o.o. 40-144 Katowice ul. Józefowska 6 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.