Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.28.2012.AMA

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej celem dostosowania, przerwanej w trakcie realizacji obiektu budowy hali sportowej KS Prądniczanka przy ul. Majora 12 w Krakowie, do obowiązujących przepisów wraz z pozyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę.

 

NZ.273.28.2012.AMA                                                                               Kraków, dnia  12.03.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej celem dostosowania, przerwanej w trakcie realizacji obiektu budowy hali sportowej KS Prądniczanka przy ul. Majora 12 w Krakowie, do obowiązujących przepisów wraz z pozyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę.

Numer sprawy: NZ.273.28.2012.AMA

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8.

 

Termin realizacji: do dnia 31.07.2012 r.

Liczba otrzymanych ofert:1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania

0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:            

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane

EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

Dmosin II nr 89 B

95-061 Dmosin

Cena wybranej oferty:  147.600,00 brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.