Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer NZ.273.12.2013.AMA


NZ.273.12.2013.AMA                                                                                   Kraków, dnia  12.03.2013 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Wykonanie remontu bieżni ze skocznią do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 133 przy ul. Wrony 115 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.12.2013.AMA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.90-5.

 

Termin realizacji: do 14.06.2013 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 8, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 8              

 

Kazimierz Haras 30-498 Kraków ul. Maklakiewicza 10

 

Cena wybranej oferty:                       119.737,01 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 8 Kazimierz Haras 30-498 Kraków ul. Maklakiewicza 10

  88,17 pkt otrzymała oferta nr 1 PPHU CHEC 71-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

  86,72 pkt otrzymała oferta nr 6 KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

  82,73 pkt otrzymała oferta nr 4 Hemet Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23 a

  73,93 pkt otrzymała oferta nr 7 Zakład Projektowo-Usługowy RADIX Sp. z  o.o.31-547

       Kraków ul. Ciepłownicza 15

  51,79 pkt otrzymała oferta nr 2 KERRE Mirosław Chmiel, 32-420 Gdów, Liplas 35

Oferta nr 5 złożona przez: ECOFORMA Hubert Wójcik 25-807 Kielce ul. Za Torem 41 została odrzucona

Oferta nr 3 złożona przez FHU PROFI-SPORT Sp. z o.o., 35-005 Rzeszów ul. Bardowskiego 1 została odrzucona.

 

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.