Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer:NZ.273.115.2012.AMA

Modernizacja nawierzchni boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 101 wraz z montażem bramek i piłkochwytu na działce nr 96 obr. 8 Nowa Huta, os. Jagiellońskie 9 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.115.2012.AMA.

 

NZ.273.115.2012.AMA                                                              Kraków, dnia 02.08.2012 r.

 


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Modernizacja nawierzchni boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 101 wraz z montażem bramek i piłkochwytu na działce nr 96 obr. 8 Nowa Huta, os. Jagiellońskie 9 w Krakowie.

Znak sprawy: NZ.273.115.2012.AMA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.42.10-5, 45.21.22.00-8, 45.33.00.00-9.

 

Termin realizacji: do dnia 28.09.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:                

PPHU CHEC

41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

 

Cena wybranej oferty:  134.067,55 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 1 PPHU CHEC 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

 

79,80 pkt otrzymała oferta nr 2 InterHall Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.