Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 9/VII/2011/ZIS

Wykonanie studni wraz z montażem klap zwrotnych i pomp na terenie obiektów sportowych KS HUTNIK ? ul. Ptaszyckiego w Krakowie. Numer sprawy 9/VII/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0104/11/NZ/AMA/1825                                                             Kraków, dnia 10.08.2011 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania p.n.: Wykonanie studni wraz z montażem klap zwrotnych i pomp na terenie obiektów sportowych KS HUTNIK - ul. Ptaszyckiego w Krakowie. Numer sprawy 9/VII/2011/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.33.20.00-3

Termin realizacji: do dnia 29.08.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:             

Kanalizacja Polska s.c. KAN-POL

31-709 Kraków, ul. St. A. Poniatowskiego 12

 

Cena wybranej oferty:      46.034,42 zł brutto                   

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

Kanalizacja Polska s.c. KAN-POL, 31-709 Kraków, ul. St. A. Poniatowskiego 12

Otrzymana punktacja 100,00

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.