Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 8/X/2010/ZIS

Budowa zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego max. 700 kVA, kompletnego, w obudowie zewnętrznej dla OSiR w Krakowie. Numer sprawy 8/X/2010/ZIS.

 

ZIS/R/0218/10/NZ/AMA/2952                                                        Kraków, dnia 03.11.2010 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Budowa zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego max. 700 kVA, kompletnego, w obudowie zewnętrznej dla OSiR w Krakowie. Numer sprawy 8/X/2010/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.31.11.00-1; 45.31.12.00-2.

Termin realizacji: do dnia 30.11.2010 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:                

PPH  ELEKTROINSTAL

32-200 Miechów, ul. Piłsudskiego 70A

 

Cena wybranej oferty:               620.842,25 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

PPH ELEKTROINSTAL, 32-200 Miechów, ul. Piłsudskiego 70A

Otrzymana punktacja 100,00

Oferta 2

CONTROL PROCESS S.A., 33-100 Tarnów, ul. Skrzyszowska 6

Otrzymana punktacja 88,76

Oferta 3:

P.P.H.U. ELEKTROPAKS Stanisław Jaroszek, 21-010 Łęczna, Kolonia Łuszczów 95

Otrzymana punktacja 99,76

Oferta 4:

Eneria Sp. z o.o., 05-092 Łomianki, Izabelin-Dziekanówek 6

Oferta odrzucona

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.