Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 8/VI/2011/ZIS

Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarno ? szatniowym w ramach programu ?Moje Boisko ? ORLIK 2012? wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3A w Krakowie. Znak postępowania: 8/VI/2011/ZIS

 

ZIS/R/0079/11/NZ/ASZP/1569                                                              Kraków, dnia 12.07.2011 r.

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012" wraz z infrastrukturą techniczną
i drogową oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3A w Krakowie
. Znak postępowania: 8/VI/2011/ZIS.

 


Wg rozdzielnika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:     SAMBUD Józef Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

Cena wybranej oferty:  1.205.367,86 złotych brutto


Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:  SAMBUD Józef Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

               Otrzymana punktacja:  100,00 pkt

Oferta 2:  HEMET Spółka z o.o., 65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23a

                Otrzymana punktacja: 97,52 pkt

Oferta 3:  Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET Marian Andrzejewski, 43-100 Tychy,
 ul. Dojazdowa 9

                Otrzymana punktacja: 88,06 pkt

Oferta 4:  KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58       

                Otrzymana punktacja: 97,32 pkt

Oferta 5:  NM GROUP Spółka z o.o., 31-236 Kraków, ul. ks. Meiera 20A/41

                Otrzymana punktacja: 86,36 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu
z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.