Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: 8/V/2010/ZIS

Dostawa i instalacja wyposażenia meblowego w Centrum Sportu i Kultury SIDZINA w Krakowie.

ZIS/R/0083/10/NZ/RZA/1296                                                            Kraków, dnia 28.05.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Dostawa i instalacja wyposażenia meblowego w Centrum Sportu i Kultury SIDZINA w Krakowie. Znak sprawy 8/V/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 39.10.00.00-3; 39.15.30.00-9; 39.15.60.00-0; 39.15.00.00-8
Termin realizacji: do dnia 10.06.2010 roku.

Wybrano ofertę: K-LAMIN, 30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24
Cena wybranej oferty: 57.565,00 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca OFFICE PLUS Spółka z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Taborowa 18, Oddział Kraków, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 36b, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy. W związku z powyższym - zgodnie z art. 94 ust.3 upzp zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.