Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: 8/V/2010/ZIS

Dostawa i instalacja wyposażenia meblowego w Centrum Sportu i Kultury SIDZINA w Krakowie. Znak sprawy 8/V/2010/ZIS.

ZIS/R/0083/10/NZ/RZA/1233 Kraków, dnia 21.05.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Dostawa i instalacja wyposażenia meblowego w Centrum Sportu i Kultury SIDZINA w Krakowie. Znak sprawy 8/V/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 39.10.00.00-3; 39.15.30.00-9; 39.15.60.00-0; 39.15.00.00-8
Termin realizacji: do dnia 10.06.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1: OFFICE PLUS Spółka z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Taborowa 18
Oddział Kraków, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 36b
Cena wybranej oferty: 53.297,15 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1 OFFICE PLUS Spółka z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Taborowa 18
Oddział Kraków, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza
Otrzymana punktacja: 100 pkt
Oferta 2 TAURUS Meble Biurowe i Hotelowe, 30-864 Kraków, ul. Mała Góra 71
Otrzymana punktacja: 89,98 pkt
Oferta 3 K-LAMIN, 30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24
Otrzymana punktacja: 92,59 pkt
Oferta 4 MIKOMAX Meble Biurowe Artur Wróbel, 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33a
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.