Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 6/VIII/2011/ZIS

Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym na os. Krakowiaków w Krakowie. Numer sprawy 6/VIII/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0123/11/NZ/AMA/2052                                                          Kraków, dnia  31.08.2011 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym na os. Krakowiaków w Krakowie. Numer sprawy 6/VIII/2011/ZIS.

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.22.90-5

 

Termin realizacji: do dnia 14.10.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 4:                       Kraina Ogrodzeń „KWIECIEŃ"

Paweł Kwiecień

        30-660 Kraków, ul. Trybuny Ludów 25

 

 

Cena wybranej oferty: 47.970,00  zł brutto           

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

SPRING Andrzej Łataś, 25-558 Kielce, ul. Zagnańska 71

Otrzymana punktacja 65,29 pkt


Oferta 2

Zakład Usługowo-Produkcyjny SAWBUD Sp. z o.o., 31-623 Kraków, os. Piastów 5/63

Otrzymana punktacja 60,84 pkt


Oferta 3

Zakład Produkcyjno-Usługowy Stanisław Koźlak, 32-440 Sułkowice, ul. Na Węgry 3

Otrzymana punktacja 48,95 pkt


Oferta 4

Kraina Ogrodzeń KWIECIEŃ Paweł Kwiecień, 30-660 Kraków, ul. Trybuny Ludów 25

Otrzymana punktacja 100,00 pkt

 

Oferta 5

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 30-556 Kraków, ul. Wodna 4

Otrzymana punktacja 38,84 pkt

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.