Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 6/III/2011/ZIS

Budowa instalacji systemów solarnych na obiekcie MCSiE przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie. Numer sprawy 6/III/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0018/11/NZ/AMA/930                                                                  Kraków, dnia 21.04.2011 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Budowa instalacji systemów solarnych na obiekcie MCSiE przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie. Numer sprawy 6/III/2011/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.33.10.00-6.

Termin realizacji: do dnia 31.08.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 4:             

Skorut Import Eksport Sp. z o.o.,

32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71

 

Cena wybranej oferty:                       495.472,99 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

Firma Gutkowski Jan Gutkowski, 64-100 Leszno ul. 17-go Stycznia 92

 

Otrzymana punktacja 81,13

 

Oferta 2

Firma Handlowo-Usługowa „KARINO" Leszek Kręgiel, Goleniowy, ul. Wyzwolenia 33

42-445 Szczekociny

 

Oferta odrzucona

 

Oferta 3:

SOLVER Sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 167

 

Otrzymana punktacja 93,84

 

Oferta 4:

Skorut Import Eksport Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71

 

Otrzymana punktacja 100,00

 

Oferta 5:

Firma Usługowo- Handlowa INSTALATOR  Janusz Rogowski 32-700 Bochnia, ul. Pagórek 14 a

Otrzymana punktacja 96,18

 

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.