Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 5/VIII/2011/ZIS

Wymiana urządzeń sportowych na terenach boisk szkolnych: Sz.P. 86, Sz.P. 92, Sz.P. 101, Sz.P. 104, Gimnazjum 42 w Krakowie. Numer sprawy 5/VIII/2011/ZIS

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20.-4; 45.21.22.90-5

 

Termin realizacji: do dnia 14.10.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2:                 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 30-556 Kraków, ul. Wodna 4

 

Cena wybranej oferty:      36.104,37 zł brutto              

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

Speed Sport Sp. z o.o., 03-310 Warszawa ul. Staniewicka 1

Otrzymana punktacja 76,54

Oferta 2

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 30-556 Kraków, ul. Wodna 4

Otrzymana punktacja 100,00

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.