Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 4/III/2011/ZIS

Modernizacja obiektów sportowych na terenie szkoły podstawowej nr 114 przy ul. Łąkowej 31 w Krakowie ? etap I. Numer sprawy 4/III/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0017/11/NZ/AMA/952                                                Kraków, dnia 27.04.2011 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Modernizacja obiektów sportowych na terenie szkoły podstawowej nr 114 przy ul. Łąkowej 31 w Krakowie - etap I. Numer sprawy 4/III/2011/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4

Termin realizacji: do dnia 30.08.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 10, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 10:                      

 

BUJAKOWSKI Sp. z o.o., 30-654 Kraków, ul. Wspólna 13

 

Cena wybranej oferty:                       1.201.093,75 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

•1.    NOVA SPORT Sp. z o.o., 40-475 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 31/5

Otrzymana punktacja:94,07

 

•2.    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, 41-300 Dabrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

Otrzymana punktacja: 68,22

 

•3.    Hemet Sp. z o.o., 65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23A

Otrzymana punktacja: 93,16

 

•4.    KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja: 81,78

 

•5.    Konsorcjum: firm: PPHU GB Grzegorz Baran, 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11/112

BAKO SPORT G. Baran, R. Koziołek Sp. J., 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11

Oferta odrzucona

 

•6.    Firma Projektowo Budowlana LEGUTKI i KRASOŃ

A.Legutki, H. Krasoń Sp. j., 31-216 Kraków, ul. Syreny 7

Otrzymana punktacja: 78,10

 

•7.    Zakład Projektowo - Usługowy „RADIX" Sp. z o.o., 31-547 Kraków, ul. Ciepłownicza 15

Otrzymana punktacja: 75,18


•8.    Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych, HALUX Sp. z o.o.

30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21

Oferta odrzucona

 

•9.    Konsorcjum firm: KORTINA Sp. z o.o., 40-486 Katowice, ul. Kolista 25

TOP SPORT Jan Pietraszko43-300 Bielsko Biała, ul. Lipnicka 6

Otrzymana punktacja: 83,90

 

•10.  BUJAKOWSKI Sp. z o.o., 30-654 Kraków, ul. Wspólna 13

Otrzymana punktacja: 100,00

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.