Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 3/VII/2011/ZIS

Budowa boiska o naturalnej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 97 ? ul. Doktora Judyma 10 w Krakowie ? etap I. Znak postępowania: 3/VII/2011/ZIS

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1; 45.21.22.00-8

 

Termin realizacji: do dnia 30.09.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:     Kazimierz Haras, 30-498 Kraków, ul. Maklakiewicza 10

 

Cena wybranej oferty:  82.322,95 złotych brutto


Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) i jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:  Kazimierz Haras, 30-498 Kraków, ul. Maklakiewicza 10

               Otrzymana punktacja:  100,00 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.