Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: 3/VI/2010/ZIS

Dostawa i instalacja wyposażenia baru-cateringu w Centrum Sportu i Kultury SIDZINA w Krakowie. Sprawa numer: 3/VI/2010/ZIS.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 39.14.10.00-2; 39.22.00.00-0; 39.22.10.00-7
Termin realizacji: do dnia 09.07.2010 roku
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 2: AGiW Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 7
Cena wybranej oferty: 74.449,84 złotych brutto (z uwzględnieniem konsekwencji poprawy oczywis-tych omyłek rachunkowych).

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1 FESTA-TECH s.c. P. i M. Czernik, J. Witkowski, 41-218 Sosnowiec, ul. 11 Listopada 103A
Biuro Handlowe: 40-318 Katowice, ul. Mroźna 41
Otrzymana punktacja: 92,09 pkt
Oferta 2 AGiW Spółka z o.o., Spółka Komandytowa, 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 7
Otrzymana punktacja: 100 pkt

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.