Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 3/V/2011/ZIS

Remont boiska sportowego w Gimnazjum nr 37 os. Złotego Wieku 36 w Krakowie. Numer sprawy 3/V/2011/ZIS

 

ZIS/R/0050/11/NZ/AMA/1218                                                        Kraków, dnia 01.06.2011 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Remont boiska sportowego w Gimnazjum nr 37 os. Złotego Wieku 36 w Krakowie.  Numer sprawy 3/V/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.90-5

Termin realizacji: do dnia 31.07.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2:                

InterHall Sp. z o.o.

40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

 

Cena wybranej oferty:                       77.964,34 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

HEMET Sp. z o.o., 65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23 a

Otrzymana punktacja 73,24

 

Oferta 2

InterHall Sp. z o.o. 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

Otrzymana punktacja 100,00

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.