Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 3/IX/2011/ZIS

Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 32 - ul. Królowej Jadwigi 78 w Krakowie. Numer sprawy 3/IX/2011/ZIS.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1,  45.21.22.90-5.

 

Termin realizacji: do dnia 21.11.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:             

Speed Sport Sp. z o.o.

03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1

 

Cena wybranej oferty:  104.842,36 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


Oferta 1

Speed Sport Sp. z o.o. 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1

otrzymała 100,00 pkt

 

Oferta nr 2

Kazimierz Haras, 30-498 Kraków, ul. Maklakiewicza 10

Otrzymała: 94,50 pkt


Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

Otrzymała:  92,21 pkt


Oferta 4

KERRE Mirosław Chmiel, 32-420 Gdów, Liplas 35

Otrzymała: 98,37 pktUmowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.