Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: 22/VI/2011/ZIS

Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu ?Moje Boisko - ORLIK 2012" wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 64, ul. Sadzawki 1 w Krakowie. Znak postępowania: 22/VI/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0079/11/NZ/ASZP/1725                                                         Kraków, dnia 29.07.2011 r.

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012" wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 64, ul. Sadzawki 1 w Krakowie. Znak postępowania: 22/VI/2011/ZIS.

 


Wg rozdzielnika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 4:  Konsorcjum reprezentowane przez:
                               
NM GROUP Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków

Cena wybranej oferty:           1.737.104,63 złotych brutto


Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:         SAMBUD Józef Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

Otrzymana punktacja: Oferta odrzucona

Oferta 2:         KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja: 72,31 pkt

Oferta 3:         DROMOT Spółka z o.o., 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 32

Otrzymana punktacja: 79,86 pkt

Oferta 4:         Konsorcjum reprezentowane przez:

NM GROUP Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków

                        Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.