Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: 21/XII/2011/ZIS

Dostawa paliw do samochodów dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.. Numer sprawy 21/XII/2011/ZIS

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania p.n.: Dostawa paliw do samochodów dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej  w Krakowie.. Numer sprawy 21/XII/2011/ZIS

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 09.13.21.00-4; 09.13.41.00-8

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:             

ARGE Paliwa Sp. z o.o.,

30-552 Kraków, ul. Wielicka 22A

 

Cena wybranej oferty:                       38.457,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1

ARGE Paliwa Sp. z o.o.,  30-552 Kraków, ul. Wielicka 22A

Otrzymana punktacja 100,00

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.