Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 2/XII/2011/ZIS

Usługi w zakresie organizacji przelotów lotniczych w ruchu międzynarodowym wraz z rezerwacją i pośredniczeniem w zakupie noclegów hotelowych związane z realizacją projektu p.n. ?PPP nowe perspektywy? ? stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno ? prywatne dla Krakowa. Nr spr. 2/XII/2011/ZIS.


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

63.51.00.00-7; 60.41.00.00-5; 55.10.00.00-1.

 

Termin realizacji: do dnia 20.12.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:  Cena brutto 100%

 

Wybrano ofertę nr 1:            

MCI Sp. z o.o.

31-462 Kraków. ul. Pilotów 2

 

Cena wybranej oferty:  44.670,00 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


Oferta 1

MCI Sp. z o.o., 31-462 Kraków. ul. Pilotów 2

otrzymała 100,00 pkt


Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.